دریل هیلتی

تومان

.استmmظرفیت مته کاری این نوع دریل ها در بتن 24

.می باشد mmظرفیتشان در آهن 13

. هستmmظرفیت آنها در چوب 25

می باشدwسرعتی که این دریل ها دارند1100-0 دور در دقیقه هست وقدرتشان 720

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟