المنت دستگاه شستشوی شیشه دوجداره

تومان

این المنت در دستگاه شستشوی شیشه دوجداره جهت تهیه آب گرم برای شسشتن بهتر شیشه ها کاربرد دارد.