میز برش شیشه CNC

تومان

میز برش سی ان سی ۳ محور
X
Y
Z
توانایی برش شیشه از ضخامت ۲ میلیمتر تا ضخامت ۲۰ میلیمتر